Jednou z nejkrásnějších škol v Litoměřicích je bezpochyby Základní škola Ladova, která se nachází na samém okraji města na sídlišti Pokratice.

Kdysi se jí říkalo červená, ale díky rozsáhlé rekonstrukci vnitřních i vnějších prostor se pyšní kabátem modré, žluté a oranžové barvy.

Právě díky komplexní rekonstrukci získala ZŠ Ladova skvělé podmínky pro vzdělávání dětí od 1. až po 9. ročník.

Děti jsou vzdělávány ve dvou školních pavilonech v moderně vybavených kmenových třídách. Výuku samozřejmě doplňují učebny speciálně zaměřené na jednotlivé obory – přírodopis, fyziku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, informatiku, cizí jazyky.

Protože je ZŠ Ladova školou sportovní, disponuje dvěma tělocvičnami doplněnými několika šatnami, samostatným vchodem a posilovnou. V areálu školy je pak pro děti připravené víceúčelové sportoviště s umělým povrchem.

Po vyučování pak mají děti možnost stravovat se v jídelně umístěné přímo ve škole, nemusí tedy nikam přecházet.

Jak bylo již výše zmíněno, ZŠ Ladova je školou zaměřenou na tělesnou výchovu. Vždy jedna třída v ročníku má tedy výuku tohoto předmětu rozšířenou.

Právě pro děti sportovně nadané, ale i pro ty ostatní, jsou během školního roku zařazovány velmi zajímavé sportovní aktivity. Děti pravidelně vyjíždějí na lyžařské výcviky, cyklistické a vodácké kurzy a samozřejmě i ozdravné pobyty lehce turisticky zaměřené.

Sportovně vyžít se mohou děti také během přestávek, chodby pavilonu 2. stupně jsou totiž vybaveny stoly na stolní tenis a chodby pavilonu 1.stupně skákacími panáky a koberci.

Každoročně je také v měsící říjnu pořádán orientační běh, kde žáci uplatňují nejen své fyzické předpoklady, ale i nabyté vědomosti.

Velmi kvalitní je zde také oddíl juda, který dosahuje mezinárodních úspěchů.

Samozřejmě nejen sportem je člověk živ. ZŠ Ladova také nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Od 1. třídy se děti učí anglickému jazyku a v 7. třídě si pak volí jazyk druhý. Ten si vybírají z nabídky jazyka francouzského, německého a ruského. Mnozí žáci se také pyšní dobrými výsledky ve vědomostních olympiádách v okresních i krajských kolech.

Velmi dobrých výsledků dosahují žáci, především v celostátních i mezinárodních soutěžích, díky vyučujícím výtvarných oborů. Ti nabízejí dětem kromě klasické výuky i řadu mimoškolních aktivit. Výtvarna je dokonce vybavena speciální pecí na keramiku.

Pedagogický sbor, vysoce aprobovaný a především s velmi nízkým věkovým průměrem, však nezapomíná ani na žáky s vývojovými poruchami učení. Ve škole pracují dvě kvalifikované dyslektické poradny právě pro tyto děti, vybavené moderními pomůckami. Pro žáky se zdravotním postižením je připraven kompletní bezbariérový přístup.

ZŠ Ladova se neuzavírá žákům ani po skončení vyučování. Pro vyplnění volného času nabízí dětem a jejich rodičům velmi pestré a zajímavé aktivity. V rámci školy totiž existuje Školní klub. Ten dětem nabízí různé sportovní kroužky, kde se děti učí tenis, míčové hry, florbal, stolní tenis a další. Během školního roku pořádá klub také soutěže a turnaje v těchto sportech. Jeho činnost pak pravidelně vrcholí olympiádou, pořádanou u příležitosti Dne dětí, kde žáci soutěží v atletických i zábavních disciplínách.

Kromě sportovních aktivit mají děti na výběr i kroužky zaměřené jiným směrem – redakční kroužek, keramiku, hru na flétnu, šachy.

Mladší děti po vyučování navštěvují družinu, kde jim paní vychovatelky také připravují velmi zajímavý program.

ZŠ Ladova ale nezavírá dveře ani předškolákům. Ti zde mohou, a také toho hojně využívají, navštěvovat počítačovou učebnu, kde se učí základním dovednostem při práci na počítači, a kroužek cvičení pro budoucí prvňáčky.