Základní škola Litoměřice, Ladova 5

Tel./fax: 416 741547, www.zsladovaltm.cz, E-mail: vedeni@zsladovaltm.cz

Č.j. : 11/2019

R O Z H O D N U T Í

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Litoměřice, Ladova 5, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2 e), zák.č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 a rozhodl takto :

Děti uvedené pod registračním číslem :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 38 40 41 42 44 45 46

48 49 50 51 52 53 55 56 57 58

se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání

v Základní škole Litoměřice, Ladova 5.

Odůvodnění :

Rodiče dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. přihlásili žáka k zápisu k povinné školní docházce na ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Pozn.: Zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 183, odst.2 :

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Litoměřicích 13.5.2019

Mgr.Václav Červín – ředitel školy