INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

Pro první kolo přijímacího řízení na denní formy studia je možno podat pouze dvě přihlášky, V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání
 • informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách, navštívit jejich den otevřených dveří…
 • pokud je uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, zajistit si z poradny formulář, který přiložím k přihlášce
 • pokud musím mít na přihlášce potvrzení lékaře (všechny učební obory, některé střední školy), dojít k lékaři pro potvrzení přihlášky
 • dodat podklady k vyplnění přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 • doručit přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do konce února 2020 (v případě škol s talentovou školou do konce listopadu 2019)
 • uchazeč uvede na přihlášce obě dvě školy ve stejném pořadí. Na prvním místě uvede školu, kterou preferuje. Uvede celý nezkrácený název školy i s adresou. Cermat odešle výsledky testů oběma školám.
 • Pořadí škol na přihlášce není závazné, uchazeč o volbě oboru rozhodne podáním zápisového lístku
 • zápisový lístek dostane uchazeč spolu s pololetním vysvědčením (v případě oboru s talentovou zkouškou si jej vyzvedne do konce listopadu)
 • uchazeč o studium na sportovním gymnáziu podává přihlášku k talentovým zkouškám a současně skládá i přijímací zkoušky ve výše zmíněných termínech

Co je třeba udělat po odevzdání přihlášky ke studiu

 • v případě, že škola zkoušky nepořádá (učební obory) si od 22.4. 2020 zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí
 • V případě konání přijímacího řízení (obory maturitní)V rámci ověřování budou ověřovány jednotlivé testy pro obsah vzdělávání z MATEMATIKY A JEJÍCH APLIKACÍ a ČESKÉHO JAZYKA v rozsahu RVP ZV. Přijímací řízení také může obsahovat zkoušky dovedností nebo schopností uchazeče podle kritérií určených ředitelem střední školy. Ředitel zveřejní kritéria přijetí na střední školu obvykle do 31. ledna 2020 (pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2019)

  Ředitel zajistí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající podmínky podle doporučení školského poradenského zařízení v souladu se školským zákonem a vyhláškou upravující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pokud bude mít toto doloženo přímo z certifikovaného poradenského zařízení)

 • očekávat pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy studia nejpozději 14 dnů před jejím konáním
 • nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. Uchazeč vykoná zkoušku v náhradním termínu. Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu proběhne samostatně.

Co je třeba udělat po vykonání přijímací zkoušky:

v případě nepřijetí ke studiu:

 • ředitel posílá poštou pouze rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí na poště co nejdříve, protože na poště leží pouze 5 dnů. Pokud si je do této doby uchazeč nevyzvedne je považované za vyzvednuté
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné se odvolat řediteli střední školy proti rozhodnutí o nepřijetí
 • v případě nepodání či zamítnutí odvolání sledovat na stránkách jiných škol, zda nemají volnou kapacitu k přijetí pro další kola přijímacího řízení

v případě přijetí ke studiu

 • zveřejněním seznamu na stránkách školy se považuje rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámené
 • do 10 dnů od oznámení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek (ten se považuje za odevzdaný pokud byl v desetidenní lhůtě alespoň předán k přepravě doručovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v uvedeném termínu vzdává se práva na přijetí.Obory s talentovou zkouškou:
 • ředitel vyhlásí první kolo přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do konce října 2019
 • odevzdat přihlášky přímo řediteli střední školy do konce listopadu 2019
 • do konce listopadu 2019 si vyzvednout zápisový lístek
 • talentová zkouška v prvním kole se koná v termínech od 2.1 – 15. 1. 2020 na konzervatořích, v termínech od 2.1. – 15. 2. 2020 na gymnáziích se sportovní přípravou, talentová zkouška na ostatních školách v termínu od 15. 1 – 31. 1. 2020
 • po vyhodnocení zkoušky zašle ředitel školy uchazeči sdělení o jejím výsledku nejpozději do 15.2. 2020
 • uchazeči o studium na sportovních gymnáziích budou vykonávat spolu s talentovou zkouškou ještě zkoušku v řádném termínu

Zápisový lístek:

 • slouží o potvrzení úmyslu uchazeče na škole, na kterou byl přijat, studovat
 • uchazeč jej může uplatnit je jednou
 • pokud uchazeč odevzdá zápisový lístek na nepreferované škole a na tu preferovanou ho na odvolání vezmou později, zápisový lístek musí vyzvednout a přemístit na preferovanou školu